duminică, 3 iulie 2011

Viața de Apoi

Viața de Apoi - scrisă de mine la 3 ani cînd încă nu știam a vorbi.
Eu îmi doresc așa:
- să văd pentru ce păcate au fost închiși pușcăriașii din românia și pe cei eliberați de ce au fost eliberați,
- să văd copii orfani.
Că de restu mam săturat.
Și pentru că nu mai am energie de sublimat sau iertat deoarece nu am primit nimic de la Dumnezeu din ce am cerut și dacă cer nu este bine atunci va trebui fie sămi dați tatăl înapoi și viața mea, fie să mă lăsați să mă mărit. 

Aici este copiat din cărticica de rugăciuni, dar eu voi reda pe cât posibil realitatea în care omenirea de azi se chinuie fără durere. Mai Jos.
Este plin de greșeli acest site pe carel voi corecta de pe cărticica mea din 2002 și cred că lipsesc și pasaje din acest site.
Cu grena, gri sau portocaliu completez eu.
scris azi 3 iulie 2011 ora 17, acum este 17 44

Această carte care se cheamă epistolie este din porunca Domnului nostru lisus Hristos, zicând: nu vă învăţaţi a face rău, că eu v-am făcut pe voi cu mâna Mea; am trimis-o vouă zicând să nu mărtu­risiţi strîmb şi averea cea cu strâmb să nu o poftiţi şl nici s-o ţineţi, iar pe mi­şei şi pe săraci nu-i urâţi, ci din cât veţi putea să-i cinstiţi.
Această carte este de la Dumnezeu şi este noua dată. Se zice că singur Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a scris această carte şi noi, citind-o, să ne închinăm ca să nu ne mai mustre că facem rău.
Această carte cine o va citi sau o va izvodi sau o va asculta, să facă semnul Sfintei Cruci pe dânsa aşa: In numele Tatălui şi al Fiului şl al Sfântului Duh
; acestea sunt de la singurul Dumnezeu şi Mântuitorul nostru lisus Hristos, fiind dată Preasfinţitului patriarh, iar patriarhul a tri­mis-o fratelui său craiul, să-i fie pentru aju­torul către pizmaşii lui; şi cartea aceasta mare putere are; deci cine o va citi şi va face poruncile care sunt într-însa, acei om are iertare de, păcatele sale.şi nici un lu­cru rău nu va putea să-i strice: şi că fe­meia de va fi însărcinată şi o va purta la dânsa, uşor va naşte pruncul: cine o va purta la sine, va vedea de el Domnul lisus Hristos şi privinţă bună de la toţi oamenii; şi va birui pe vrăjmaşii lui.pe toţi, zicând această rugăciune: "Hristoase ascultă-mă, Hristoase, păzeşte-mă ziua şi noaptea şi în tot rogu-mă, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, pentru rugăciunea Prea Curatei Maicii Tale nevinovată, care Te-a născut cu trupul, pe Tine Hristoase şi pentru cinstitul şi scumpul Sângele Tău care l-ai vărsat pe Cruce, pentru păcate­le noastre şi pentru rugăciunile Mergătorului - Inainte loan, care Te-a botezat în apa Iordanului şi Te-a propovăduit norodului zicând:
lată Mielul lui Dumnezeu; pentru rugăciu­nile lor, Doamne lisuse Hristoase, Dumnezeul Meu, păzeşte sufletul meu de tot lucrul rău ce vine de Ia diavol şi de la sabia pierzătoare, că Tu eşti apa viitoare, Dumnezeule, Părintele nostru şl Duhule,Amin".
Această carte este arătată în faţa bătrînllor, în Muntele Măslinilor, înaintea icoanei Sfântului Arhanghel Mihail.
Această carte a fost aninată în nişte măslini şi cine va vrea să o citească sau să o izvodească, deci singur s-a fost deschis şi aceste cuvinte erau scrise într-
­însa: "lisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel de la Părintele din ceruri, porun­cesc vouă încă pentru puterea Dumnezeirii Mele celei sfinte ca acestei cărţi să-i credeţi; poruncesc vouă.creştinilor.să nu lucraţi în sfânta Duminică, că am sfinţit Duminica ca nici un lucru să nu lucraţi, nici rădăci­nile din grădină să nu le scoateţi pen­tru folosul sufletelor voastre; şi aceas­ta să o credeţi, şi întru această lume deşartă să vă feriţi de răutăţi şi să fa­ceţi faptele cele bune că Eu v-am dat vouă şase zile dintr-o săptămână de lucru, dar a şaptea zi o am sfinţit pen­tru ca să faceţi fapte bune; iar de nu veţi face ce v-am poruncit, vă voi pedepsi pe voi cu foamea;şi care om va mai rămânea după aceia, cu mare moarte îl voi munci; de se va scula împărat peste împărat şi domn peste domn şi între voi mare de sânge se va vărsa, atuncea pe toţi îi voi îm­blânzi; şi este mila că v-am poruncit vouă, mândria voastră cea deşartă o voi lua de la voi şl vă voi certa cu tu­net şi cu fulger pentru ca să cunoaş­teţi că este mânia Mea peste voi. Pentru păcatele voastre, că-mi este milă pentru rugăciunea Maicii Mele, iată că v-am poruncit vouă ca să vă pocăiţi şi dacă nu vă veţi pocăi, voi trimite asupra voastră păsările ceru­lui cele rele, care vă vor mânca pe voi de vii şi după mâncarea păsărilor voi trimite ciuma cea mare pe pământ. Şi iară vă mai poruncesc: Sâmbăta,
după vecernie, să vă feriţi de tot lu­crul rău, pentru cinstirea Maicii Mele; că de nu M-ar fi rugat Maica Mea, de mult v-aş fi pierdut de pe pământ. Aşijderea vă poruncesc şi vouă bătrânilor şi tinerilor să nu mai faceţi răutăţi, nici să vorbiţi de rău pe cineva.că apoi Eu vă voi da împărăţia cerului şi păcatele voastre iertate vor fi; iară zic însă vouă, oh! creştinilor pravoslavnici, întru această carte cine nu va crede, acela va fi proclet, împă­răţia cerului nu va vedea; dar dacă va face poruncile lui Dumnezeu şi se va spovedi cum se cuvine, pe acela îl va ierta Dumnezeu de ar fi făcut păcate câte stele pe cer sau cât nisip în mare, sau câtă frunză în codru, sau câtă iarbă pe pământ. La cine va fi aceas­tă carte şi nu o va arăta, acela va fi proclet şi iertare de păcate nu va avea. După acela vă poruncesc vo­uă, cu jurămâtul Meu cel veşnic, să faceţi aceste porunci ale Mele precum vă poruncesc, că „Eu sunt adevărat Dumnezeu, Care am scris această carte."

Pasajul cel mai important sau care reliefează chinurile sau muncile celor care au păcate, de abea acum începe, dar ele sunt suportate numai după moarte și în viața aceasta doar de cei care simt. Eu mam săturat să simt ce vor păți acești oameni vinovați de batjocorirea mea și cei obligați să execute ordinele legii să fie iertați de mine că au posturi înalte și doar atât.­


Această carte arată muncile creştini­lor ce le-a arătat Arhanghelul Mihail Preasfintei Născătoare de Dumnezeu ca să vadă unde se muncesc creştinii cu sufletele.
Şi zise Maica Domnului: Spune-mi, Mihaile câte munci sunt? Iar Mihai zise: Vă voi spune, fără de nu­măr sunt; atuncea deschiseră îngerii iadul şi văzură acolo o mulţime de suflete muncindu-se noroade multe, bărbaţi şi muieri.
Şi zise Maica Domnului: ce le sunt păcatele acestora?
Primul Păcat sau
Păcatul 1
Şi zise Mihail: aceştia sunt făcători de rele, şi aceia care n-au crezut în Dumnezeu şi aşa se vor munci în veci;
Ei au făcut multe păcate cu care au răstignit a doua oară pe Fiul lui Dumnezeu, batjocorindul.

De aici voi relua altădată că acum sunt obosită.
iar Maica Domnului îl plânse cu jale; şi văzură în tartar întu­neric mare şi zise Maica Domnului: Mihaile, ce Ie sunt păcatele acestora de se muncesc întru atât pe întune­ric?
Mihai îi zise: aceştia nu s-au temut
şi zise iar Mihail; nu la învăţătură la această muncă; să se ridice întunericul să vezi că sunt de Tatăl nevăzuţi şi i-a băgat aicea ca să nu vază lumina lumii; şi se milostivi Maica Domnului şi căută la cer şi se rugă Fiul şi Duhul Sfânt; atunci se ridică întunericul şi am văzut acolo mulţime de suflete muncindu-se şi ţipând, iar Maica Domnului îi plânse şi zise către ei :ohI săracilor, ce aţi stricat de v-au băgat aici? Iar îngerii care păzeau această muncă au zis: de ce nu răspundeţi Maicii Domnului? Iară ei au zis către Maica Domnului: Doamnă, n-am văzut lumea de când am venit aicea şi nu putem căuta în sus că fierbe răşină şi seu pe noi cade,şi lăcrimară şi au zis către Maica Domnului: ahl Maica Domnului milostivă, cum n-a venit aici Avraam, nici Apostolul Pavel, nici loan Botezătorul să grăiască cu noi. Atunci a zis Maica Domnului către Mihail: aces­tora ce le sunt păcatele de sunt întru atât de muncă de răşină şi de smoală cu foc? Şi a răspuns Mihail:aceştia n-au crezut în Sfânta Troiţă şi cuvintele proorocilor n-au ascultat că vei naşte pe Hristos din tine. Şi lacrimă Maica Domnului şi a zis:oh! săracilor.cum v-aţi înşelat.de nu aţi crezut că voi naşte pe Hristos din mine; şi atunci iarăşi a căzut întunericul pe dânşii. Şi a zis Mihail: Doamnă, merge-vom la răsărit sau la miazănoapte, unde-ţi este voia. Şi au luat îngerii şi au dus-o înspre miazăzi şi a văzut ieşind răul de foc şi sta în el noroade multe,bărbaţi şi muieri,unii până la grumaji în foc; alţii până la brâu, iar alţii până la creştet şi a plâns Maica Domnului şi a zis către Mihail: ce sunt aceştia care sunt în foc până la brâu? Mihail zise: aceştia sunt cei ce şi-au blestemat părinţii şi aşa se vor munci în veci. Dar aceştia până la creştet?Aceştia sunt cel care au mâncat carne de om. A zis Maica Domnului: cum au mâncat carne de om? Mihail a zis: muierea când îşi omoară copilul în pântece sau dacă îl face, şi cel ce părăseşte pe altul de îl pierde; aceia aşa se vor munci în veci; iară a văzut Maica Domnului o muiere spânzurată de unghii şi a zis Maica Domnului: aceasta ce-a făcut? Aceasta a ascultat pe la ferestrele altora şi a învrăjbit pe alţii de s-au omorât şi aşa se va munci in veci! Şi a plâns Maica Domnului şi a zis: mai bine nu s-ar fi născut să vadă aşa. Şi a zis Mihail: încă muncile mari şi amare; şi s-a dus la apus şi a văzut Maica Domnului un nor alb şi mare, lumi­nat, şi în mijloc şi pe lături zăcea mulţime de oameni şi muieri; umblau şerpi peste ei şi focul ardea peste el; şi a întrebat Maica Domnului: acestora ce le sunt păcatele? A zis Mihail: aceştia n-au vrut să se scoale duminica, să se ducă la biserică şi aşa se vor munci in veci; şi a zis Maica Domnului: dar de vor fi bolnavi şi nu vor putea ieşi ? Mihail a zis: de vor fi bolnavi cât se aprinde casa pe ei, şi de nu vor putea ieşi şi îi vor scoate alţii, aceia vor fi iertaţi; şi iară a văzut Maica Domnului intr-un loc scaune de foc şi şedeau pe ele oameni mulţi, bărbaţi şi muieri; şi a zis Maica Domnului: ce le sunt păcate­le acestora? Aceştia nu s-au sculat înaintea preoţilor când au venit la biserică şi au slujit liturghia; aşa se vor munci în veci; şi într-alt loc a văzut Maica Domnului un copac mare şi avea dinţii de fier şi pe dinţi erau bărbaţi şi ­muieri spânzuraţi de limbi; şi lacrimă Maica Domnului şi l-a întrebat pe Mihail: ce le sunt păcatele acestora ? Aceş­tia au fost slovnici de s-au sfădit frate cu frate şi vecin cu vecin aşa se vor munci în veci; şi a văzut Maica Domnului într-un colţ oameni spân­zuraţi de unghii şi erau legaţi şi le ieşeau foc din guri şi nu puteau zice "Doamne miluieşte". Şi a zis Maica Domnului: ce le sunt păcatele acestora? Şi a zis Mihail: aceştia nu s-au închinat icoanelor, ci au râs de ele în biserică, n-au gândit şi cum au făcut aşa şi pla­ta îşi iau; şi a zis Mihail către Maica Domnului: să mergem unde se mun­cesc preoţii. Şi au mers şi au văzut preoţi spânzuraţi de limbi şi de degete şi dede­subt ardea focul, şi a zis Maica Domnului: ce au făcut aceşti preoţi? Mihail a zis: aceştia au spurcat liturghiile şl le-au căzut fărămituri printre degete pe pământ, şi aşa se vor munci in veci; şi a văzut Maica Domnului într-un alt loc un preot de-I mânca o gadină mare cu aripi şi nouă capete; cu două capete era pe ochii lui, iară cu patru era pe gura lui, cu trei capete îi sugea din ţâţă şi a între­bat Maica Domnului: dar acestuia care ii sunt păcatele? Mihail a zis: aceştia sunt cărturarii care n-au cetit la Evanghelie şi cuvintele lui Hristos n-au ascultat cum au spus la cărţi şi îi va mânca gadina aceia în veci; şi iar a văzut Maica Domnului un cărturar muncindu-se şi a zis: dar acesta ce a gre­şit? Acesta a spus câte minciuni şi aşa se vor munci în veci.Şi zise Mihail: să mergem Maica Domnului unde muncesc fraţii Apostolilor,şi ieşi într-un loc şi văzu Maica Domnului o mulţime de oameni şi ii mâncau viermii cei neadormiţi şi zise Maica Domnului: dar aceştia ce au greşit? Şi zise Mihail: aceştia sunt patriarhii care n-au purtat chinu­rile lor ale călugăriei, şi au făcut cum n-au fost legile lor, pentru aceia aşa se vor munci în veci; şi iarăşi a văzut Maica Domnului într-un loc muieri multe şi le ieşeau văpaie din guri şi strigau: miluieşte-ne Maica Domnului că ne muncim mai rău ca toate sufletele; şi a plâns Maica Domnului către Mihail şi a întrebat: dar acestora ce le sunt păcatele ? Şi zise: acestea sunt preotesele care le mor preoţii şi ele iarăşi se mărită, pentru aceea, aşa se vor munci în veci; şi iară a văzut Maica Domnului într-un loc muieri multe şi le munceau foarte cumplit şi a zis către Mihail: dar acestea ce au greşit? Mihail zise: acestea sunt călugăriţele care au făcut curvie pe pământ şi pentru acestea aşa se vor munci în veci. Amin. Şi iară a văzut Maica Domnului o pară de foc şi erau oameni mulţi spânzuraţi, întrebă Maica Domnului: dar acestora ce le sunt păcatele? Mihail a zis: aceştia sunt curvarii şi cei ce jură stâmb şi toţi cei ce nu au vrut să facă voia lui Dumnezeu, sau sărac, sau bogat, sau iubitor de argint şi care n-au vrut să facă milă.Şi a zis Maica Domnului:oh! vai de voi,cum v-a înşelat lumea cea deşartă şi trecătoare. Şi iară a văzut Maica Domnului într-alt loc unde se munceau bărbaţi şi ardeau în foc ziua şi noaptea şi lacrimă Maica Domnului pentru creştini şi a zis către Arhanghelul Mihail: dar acestora care le sunt păcatele ? Mihail a zis: aceştia sunt domnii jude­cători ai pământului care au judecat în făţărnicii şi aşa se vor munci în vecii vecilor. Amin.

sâmbătă, 2 iulie 2011

Rene Descartes - Meditația care apropie de corp

Rene Descartes meditația a doua
Într-a doua, spiritul, care - folosindu-se de propria sa libertate - presupune că toate lucrurile, de a căror existenţă are fie şi cea mai mică îndoială, nu există deloc, acel spirit recunoaşte că totuşi este absolut imposibil ca el însuşi să nu existe. Ceea ce este şi de o foarte are utilitate, cu atît mai mult cu cît prin acest mijloc el face cu uşurinţădeosebirea a ceea ce îi aparţine lui, adică cele ale naturii intelectuale, de acelea care aparţin corpului. Dar, deoarece se poate întîmpla ca unii dintre cititori să aştepte de la mine să dau în chiar locul acesta argumente care să dovedească nemurirea sufletului, consider că trebuie să-i previn acum, că, străduindu-mă să nu scriu în acest tratat nimic care să nu se fi bazat pe demonstraţii foarte exacte, m-am văzut obligat să urmez o ordine asemănătoare cu aceea pe care o folosesc geometrii, în sensul enumerării tuturor datelor de care depinde axioma în căutarea căreia ne aflăm,
înainte de a trage cea mai neînsemnată concluzie.

Se simte pasiunea acestui traducător de viteza a doua. Și ca să nu spun că la o a doua citire nu se înțelege nimic, asta după ce inițial sa verificat prezumția de nevinovăție. Îl iertasem pe autorul scriitor cî ieri prima meditația și tot soiul ăla pe care și azi îl mănâncă mama deoarece stăm porst cu banii sau cel puțin ea nu vrea să mănânce ceva mai bun sau natural. Are banane să vedem le mănâncă. Kiwi sunt scumpe.
Deci, înainte de a cunoaşte nemurirea sufletului, primul şi principalul lucru care se impune - este formarea unei concepţii clare şi neechivoce, şi în întregime deosebită de toate concepţiile pe care le-am putea avea despre corp: ceea ce tocmai am făcut în locul acela.
În afară de aceasta, este necesar să se ştie că toate lucrurile pe care le concepem în mod clar şi distinct - sînt adevărate, potrivit cu felul în care le concepem: ceea ce nu a putut fi demonstrat înaintea Meditaţiei a patra.
 În plus, trebuie să avem o concepţie distinctă asupra naturii corporale, concepţie care se formează, o parte în Meditaţia a doua, şi cealaltă parte într-a cincea şi a şasea. Şi în sfirşit, din toate acestea se impune concluzia că lucrurile pe care le concepem în mod clar şi distinct ca fiind substanţe diferite, aşa cum sînt concepute spiritul şi corpul, acelea şi sînt în fapt substanţe diferite, şi realmente distincte unele de altele; şi aceasta este concluzia pe care o vom trage în Meditaţia a şasea.
Şi tot acolo, se va confirma aceasta din faptul că nu concepem nici un corp, decît ca fiind divizibil, pe cînd spiritul, sau sufletul omului, nu poate fi conceput decît ca fiind indivizibil: căci, de fapt, nu putem concepe jumătatea nici unui suflet, aşa cum putem face cu cea mai mică parte a oricărui corp; astfel că naturile lor nu sînt identificate doar ca fiind diferite, ci într-un anume fel chiar contrarii.
Aşadar, trebuie să se ştie că în tratatul de faţă nu m-am angajat să spun nimic în plus, atît pentru că aceasta este suficient pentru a demonstra cu destulă claritate că putrezirea corpului nu are drept consecinţă moartea sufletului, şi astfel dau oamenilor speranţa unei a doua vieţi de după moarte; cum şi pentru că premisele, din care se poate trage concluzia nemuririi sufletului, depind de clarificarea întregii fizici: mai întîi, pentru a şti că în general toate substanţele, adică (toate) lucrurile care nu pot exista fără să fie create de Dumnezeu, sînt prin natura lor incoruptibile, şi - dacă ele nu sînt prefăcute în neant de însuşi Dumnezeu, cel care vrea în acest caz să le retragă ajutorul lui obişnuit - atunci nu pot să înceteze de a fi niciodată. Şi apoi, pentru a remarca faptul că, luat în general, corpul este o substanţă, şi, din această cauză, nici el nu dispare deloc; ci, că trupul omenesc, în măsura în care diferă de alte corpuri, nu este format şi compus decît dintr-o anumită configuraţie de membre, şi din alte accidente asemănătoare: iar sufletul omenesc, dimpotrivă, nu este deloc compus din nici un accident, ci este o substanţă pură. Căci, rămîne, totuşi, întotdeauna acelaşi suflet, cu toate că se schimbă toate accidentele lui, de exemplu: că el concepe anumite lucruri, că vrea altele, că le simte
pe altele etc; pe cînd corpul omenesc nu mai este acelaşi chiar şi numai din momentul în care se schimbă înfăţişarea vreunora dintre părţile lui. De unde se trage concluzia că corpul omenesc poate pieri cu uşurinţă, dar că spiritul, sau sufletul omului (ceea ce eu nu deosebesc deloc), este nemuritor prin natura lui.
         

Grace Kelly Regina de Monaco

http://www.artknowledgenews.com/Princess_Grace-of_Monaco_Exhibition.html


http://jcsm.auburn.edu/exhibitions/past/09_10_elvis_at_21.php


http://www.qwiki.com/q/#!/Rainier_III,_Prince_of_Monaco
Cico nuntă reală sau regală și ele sunt prințese. Cine este regina în Monaco?
http://royal.uk.msn.com/wedding/photos/photos.aspx?cp-documentid=157111683&page=18
Hai să mai așteptăm un moment prielnic. Și cine săl creeze acel moment?
http://www.flickr.com/photos/fawbs/3185282032/ ăstai frate cu tata sigur dar nu știu de ce arată așa nasol la bătrânețe din cauza masoneriei, oare?
Când să mă duc azi la piață ieșind din bloc miaduc aminte de florile lui stan și cum brusc iar mă enervează simt clar un miros de tutun și nu era nimeni lângă mine și tata nu mai este. Și eu știu că la așram lido am scris despre diferența între un tutunuragiu sau alcoolist și cei care fumează sau beau sau consumă roguri, firește.Și completez asta acuș după ce am terminat articolul deoarece miaduc aminte de găsirea fetei lui saru când mam dus spre avocat sau poliții sau parchet sau bibliotecă că altundeva nu am unde de parcă am fi în epoca lui emin-escu eminem și la întoarcere deci cu spatele era dana saru ieșea în parc cu băiatul și soțul dar asta seara când mam întros eu și în același loc în spatele blocului lui bogdan fiul lui geoană?. Azi la blocul A24 unde a locuit dana obadă soția lui și are apart. vecina de la parhon cu hepatita C acuș care nea adus chiriași dar nu pe cei negrii că ea nu are negrii, și locuiește fata lui sophia lauren sau mai este o fată tot așa mai șatenă, ăia tineri sub 30 de ani cu corzi de alpinism izolează blocul la etajul 5 sau 6 și eu iam spus puștiului de ce vă sacrificați pentru boșorogii ăștia voi? Mia spus dar cei care se catapultează ca orbitele sau care se ... nu știu termenul din avion și eu am vrut să spun da dar ăia au parașute probabil și nu am spus că mam prins de figură. Și în spatele meu erau babele care îi admirau sau venerau ridicândui în slăvi și mam gândit dacă ei cad de acolo sau are loc un accident așa cum aseară spre dimineață iar un vas pe mare lasă petrol în apă și trebuiesc inetrzise astfel de transporturi deoarece se poate cumpăra originarul sau patentul, ciocanul și nicovala, și nu trebuie plimbată marfa ci doar proiectul sau ideea și asta nu trebuie poluare și taxe vamale doar dacă este ceva făcut deasupra pământului și este originar ca IIle sau tunicile populare românești sau cartoful din america. Și cutremurul de care vam spus că am auzit un glas sub dărâmături care mia spus aici sunt și asta după cel din japonia, ce credeți a fost sau nu? Că eu pe mare nu merg ca să opresc vaporul, asta probabil luată de la Ferdinand și amantul Știrbei și lebedele lui mădălin și faptul că eu căutam de mică și am găsit un marinar șaten cu ochii albaștrii și nu știu de ce au venit ăștia în bucurești că eu fusesem în constanța la delfinariu cu mama când eram mică.
 Cert este că eu în loc să fac dreptul lam căutat disperată pe Claudiu prin peșteri făcând speologie pe corzi vocale în copacul de alpinism al facultății de drept și am probe un semn la degetul mare de la mâna dreaptă. Tot dreapta dar nu inelarul ci degetul ...?
De obicei vecinii sau abuzatorii fumează și cei care victime fumează ei ca să scape și avea Băsescu și de mult vroeam săi spun un ministru deovârstă cu mine gras și nu lam notat a fost coleg cu mine la școala de ghizi și nu a stat mult la minister, ei bine albert este fratele lui. Așa cred.
Din cauza lui și a mai multora de la școala de ghizi de exemplu o una care a înființat pluto o agenție de turism și a vrut sămi fure prietenul pe Răzvan Ioniță care sa însurat pâna la urmă la pitești dar el cu Gina la ploiești au lăsato mai moale cert este că din cauza cuiva mie la o excursie la bușteni miau venit numai studenți vandali de a trebuit să alerg după ei la gară pentru bani că neau pus să plătim stricăciunile făcute cu extintorul scos din perete și dată spuma pe acolo, sparte pahare, etc. Și în acest timp pe mine mă plimba una unu spre stațiunea de sanatori predeal, ba nu dar nu mai contează, și am început săi spun că eu nam timp dar am bani deoarece eram studentă și lucram și că așa se întâmplă când ai timp nu ai bani și când ai bani nu ai timp săi consumi. Și acuș la masă când să pap și eu ceva miam adus aminte de această expediție harry potter deoarece eram obligați la școala de ghizi să facem 2 excursii organizate de noi ca să primim insignă de CUB. Deci acela a fost coleg cu mine la CUB și mam uitat atunci pe cvul lui și nu scria hobbyuri sau școala de ghizi nimic și mulți nu trec că au practicat yoga cum am văzut una șa garda financiară ientrând din pauză când eu deja nu mai puteam intra că secretara mia spus că vine ea jos ofticată că vorbeam eu cu cucu. Cucu și Cico doi prietni dragi. Cucucucucucucucucucucu, nucu nucunucunucunucunucunucunucunucucu, dudadudadudadudadudadudadudaduda, cicocicocicocicocicocicocicocicocicocicocicocicoc - ce miști eu cânt la clape. Pot face o melodie și cred că am făcut destule scriind cărțile mele auzeam note muzicale pe calculator și ellen a spus că calculatorul e o pacoste complicată apropo de multiplele burse și conturi și teorii care sunt pentru a înțețoșa mintea și a spune nu înțeleg nimic ăsta mă depășește și de fapt tot copii puri sunt mai deștepți adica înțelepți. Și am mai fost la garda fin dar sa mutat.
Mutamutamutamutamutamuta, lalalalalalalalalalala = la la este ca un tropot de cai lalalalalalala.
Lililililililili = este ca o ploaie rapală cu vânt.
cucucucucucucucuc = este tot ca un cal dar care nu aleargă ci merge la trap,
cicocicocicocicocicoc = este ca un cicocicocicocicoc ca un ..cicicocicocicoc a da ca șinele unui tren care spun o poveste .. o știe mama pe ana karenina au fost bune prietene și povestea este ireală ca și la romanov.
Ăsta este născut în 1958 că și Ellen Degrapinos, mă rog un de gra nu știu cum este din 1958, iar albert nu este fiul lor.
Scris azi 2 iulie 2011 ora 13 și acum este 14.44 și nu pot trimite propriul comentariu ca și la celelalte articole la care a notat ora exactă.
Asta e o fi sora tatălui lui Putin Vladimir, că tot e ziua lor azi pe face.
Iar nu sa postat și a scris ups este o eroare ... cele care se vaită cum fac eu acum că spun orice rău care mi se petrece de fapt nu au soții lângă ele adica cele secretare sau petiționare de la poliție sau parchete și acum este filmul la care mam gândit ieri că am auzit melodia din acel film - pe pro tv.
Și am scris că este filmul cu Prințul de Arabia în care joacă Lawrance Olivier tatăl tatălui meu și al acestui prinț de monaco soțul lui Grace, dar nu este cu Olivier ci cu Omar Șarif un alt actor pe carel plăcea mama foarte mult.
http://www.whosdatedwho.com/tpx_31782/omar-sharif/photo  născut 1932 frate cu tata.
http://translate.google.com/translate?hl=ro&langpair=en%7Cro&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Dodi_Fayed
am uitat să scriu așa : dodi dodidodidodidodidodidodidodidodidodidodidodidodi de parcă ar cădea crosa la război și anume când bați ața de mătase făcută de bunica în camera de la stradă din virmi de mătase care miroseau cumva dar bunica făcea curat după ce ei lăsau mătasea și ea o torcea pentru ștergale date la nunți, eu nu am ca zestre și pe unde or fi ștergalele, la o femeie din satul giurgiu. Ce vreți să spuneți că Bucureștiul este oraș?
http://translate.google.com/translate?hl=ro&langpair=en%7Cro&u=http://www.princess-diana.com/diana/dodi.htm
Moştenitor egiptean, producator de film. Born Imad El-Din Mohamed Abdel Moneim Fayed on April 15, 1955 in Alexandria, Egypt. Nascut Imad El-Din Mohamed Abdel Moneim Fayed pe 15 aprilie 1955 în Alexandria, Egipt. Dodi Fayed was the son of Egyptian billionaire Mohamed Al Fayed and Samira Khashoggi, sister of weapons dealer Adnan Khashoggi. Dodi al-Fayed a fost fiul miliardarului egiptean Mohamed Al Fayed şi Samira Khashoggi, sora de dealer de arme Adnan Khashoggi. Fayed was a graduate of Sandhurst Military Academy and attended Collège Saint Marc in Egypt and the Institut Le Rosey in Switzerland. Fayed a fost un absolvent de Sandhurst Academia Militară şi a participat la Collège Saint Marc în Egipt şi Institut Le Rosey din Elveţia.
http://translate.google.com/translate?hl=ro&langpair=en%7Cro&u=http://www.biography.com/articles/Dodi-Fayed-240977
Se pare că regele are ură pe frumos, bogății și copii și am senzația că el și mihai sunt frați sau parcă ar fi.
ca să nu spun că Camila nu pe Charles îl vrea sau îl iubește și ca să nu spun că întro căsnicie nu exită termenul iubire sau dacă se iubesc ci muncă, dăruire, pasiune sau hobby, altruism, dedicație și binențeles respect de primit în schimb.